Privacyverklaring

Huurdersplatform 110-Morgen neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier gebruiken en verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring uw rechten lezen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@huurdersplatform110-morgen.nl.

Privacyverklaring Huurdersplatform 110-Morgen

1.Wie is Huurdersplatform 110-Morgen

Huurdersplatform 110-Morgen is een vereniging, kantoorhoudende te (3054SK) aan Minervaplein 96, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63783916.
Contactgegevens: Website: https://huurdersplatform110morgen.nl
Postadres: Minervaplein 96, 3054SK Rotterdam
Telefoonnummer: 06 5195 0540
E-mailadres: info@huurdersplatform110-morgen.nl

2.Persoonsgegevens die wij verwerken

Huurdersplatform 110-Morgen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huurdersplatform 110-Morgen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens:
– door u verstrekte gegevens over uw huursituatie;
–andere informatie door uzelf aan ons verstrekt in het kader van uw huurdersbelangen.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huurdersplatform 110-Morgen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het behartigen van uw belangen als huurder van Habion;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Huurdersplatform 110-Morgen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Huurdersplatform 110-Morgen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huurdersplatform 110-Morgen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en niet langer dan de duur van dan uw lidmaatschap.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Huurdersplatform 110-Morgen verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Gebuik van Cookies of vergelijkbare technieken

Huurdersplatform 110-Morgen gebruikt op de website https://huurdersplatform110morgen.nl  geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huurdersplatform 110-Morgen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij in een computerbestand beschikken, naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huurdersplatform110-morgen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

10. Klacht indienen

Huurdersplatform 110-Morgen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huurdersplatform 110-Morgen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Saby Pattipeilohy op telefoonnummer 06 5195 0540 of via e-mail: info@huurdersplatform110-morgen.nl.